Klíčem pro úspěšnou léčbu sepse je její včasná prognóza

PATHFAST Presepsin je testem na principu chemiluminiscenční enzymatické imunoanalýzy (CLEIA), který umožňuje kvantitativní stanovení koncentrace Presepsinu (sCD14-ST) v plné krvi nebo plazmě. Presepsin je jedinečným nástrojem pro včasnou diagnostiku a prognózu sepse, pro určení závažnosti septického stavu a pro stratifikaci rizik u kriticky nemocných pacientů.

 

Systém PATHFAST Presepsin

obr_Pathfast_01

 

Mechanismus sekrece Presepsinu

Sekrece PRESEPSINU (Obr.1)
sCD14-ST je malý fragment vzniklý odštěpením od glykoproteinu CD14, membránového komplexu, který se vyskytuje na povrchu monocytů a makrofágů. CD14 je receptorem pro lipopolysacharidové (LPS) komplexy a specifický LPS-vazebný protein. Umožňuje specifické interakce s povrchovými strukturami přítomnými na membránách jak Gram+, tak i Gram- bakterií. Po navázaní CD14 na LPS-LBP komplex dochází k aktivaci nitrobuněčné zánětlivé odpovědi přes Toll-like receptor 4( TLR4)/MD2-komplex , který spouští zánětlivou kaskádu v organismu, jako reakci na infekci způsobenou patogenním agens. Následná fagocytóza a aktivace plazmatických proteáz (lysozomální enzymy, Kathepsin D) vede ke štěpení CD14 a vzniku solubilního fragmentu sCD14-ST, známého, jako PRESEPSIN do krve.

U pacientů v septickém stavu byly zjištěny hladiny Presepsinu významně vyšší, nežli u pacientů se SIRS (syndrom systémové zánětlivé odpovědi) a zdravých jedinců.

Zvýšení hladiny Presepsinu následkem bakteriální infekce probíhá rychleji nežli v případě používaných markerů sepse jako IL-6 a PCT. Stanovení koncentrace Presepsinu v krvi pacientů umožňuje rychlou a velmi přesnou diagnostiku sepse, její prognózu a také aktuální monitoring stavu těchto pacientů.

obr_Pathfast_02

 

Použití v klinické praxi

Určení referenční hodnoty Presepsinu proběhlo na základě klinických studií u zdravých jedinců a septických pacientů hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče.

 

Vztah mezi kvartily koncentrace Presepsinu a 30denní mortalitou

obr_Pathfast_03

 

Srovnání Presepsinu a dalších markerů sepse s klinickými hodnotícími systémy pomocí ROC analýzy pro predikci 30denní mortality u septických pacientů

obr_Pathfast_04

 

Monitoring sepse

Pacienti hospitalizovaní v septickém stavu (n=104) byli monitorováni pomocí Presepsinu (při přijetí, 24 hodin, 72 hodin). Pacientům, kteří se během 30denní hospitalizace ze sepse zotavili, odpovídaly nižší a klesající hladiny Presepsinu, naopak u pacientů, kteří zemřeli, byly hladiny vyšší a nikdy neklesaly.

obr_Pathfast_05

 

Hodnotící kritéria podle koncentrace Presepsinu

obr_Pathfast_06

 

PRESEPSIN jako marker pooperačních infekcí

Následkem větších operačních zákroků je běžné, že hladiny septických markerů prudce vzrostou jako reakce na zákrok, bez ohledu na přítomnost infekčních agens, čímž mohou komplikovat následnou terapii. V současné Novelliho  studii prokázal PRESEPSIN 100% sensitivitu pro přítomnost pooperačních infekcí potvrzenou u souboru 70 pacientů zotavujících se z břišních operací a z transplantací.

 

obr_Pathfast_07

 

PRESEPSIN u dětí a novorozenců

Včasná diagnóza sepse u novorozenců a děti je kvůli přirozeně zvýšeným hladinám krevních markerů (PCT) nebo sníženým (CRP) oproti dospělým pacientům obtížná.
PRESEPSIN prokázal výborné schopnosti rozlišit mezi bakteriální infekcí a SIRS u dětí, kdy k výraznému zvýšení koncentrace dochází i přes jeho vyšší bazální hladinu.

Také oproti PCT a CRP vykázal PRESEPSIN nárůst v krvi mladých septických pacientů o několik hodin dříve, zatímco jeho hladina zůstávala výrazně nižší u pacientů bez infekce.

 

obr_Pathfast_08

 

PATHFAST umožnuje stanovení Presepsinu z plné krve, plazmy i séra, je velmi rychlou (15 minut), snadnou (stroj je navržen jako POCT) a šetrnou (100 μ krve) metodou. Rychlá schopnost diagnózy, vysoká citlivost a přesnost a prognostická síla činí tuto metodu ideální pro jednotky intenzivní péče a pohotovosti.

 

obr_Pathfast_09

 

 

Analytické vlastnosti PATHFAST Presepsinu

obr_Pathfast_10

 

Seznam aktuálních publikací na téma presespin ke stažení zde: SEZNAM

Prospekty ke stažení zde:

PROSPEKT Presepsin

PROSPEKT Presepsin – Čas rozhoduje

 

Více informací o PATHFAST Presepsin zde >>